Közérdekű adatok

A DPC az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint végez adatkezelést.

 

Közérdekű adatok honlapra 2021

Törvények

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény
 • a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény
 • az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény
 • az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény
 • az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény
 • az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény
 • az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény
 • a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi
  CLIV. törvény
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló évi C. törvény

http://www.njt.hu/

Kormányrendeletek

 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
 • a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet
 • egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012.
  (III.28.) Korm. rendelet
 • a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet
 • a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet
 • az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
 • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
 • az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

http://www.njt.hu/

Egyéb rendeletek

 • az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet
 • az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
 • a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
 • az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
 • az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
 • az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
 • a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló
  87/2004. (X.4.) ESzCsM rendelet
 • a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV.12.) EüM. rendelet
 • a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EÜM rendelet
 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM. rendelet
 • az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet
 • a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
 • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24). NM rendelet
 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
 • a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
 • a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018 (II.21) BM rendelet
 • az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
 • az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

http://www.njt.hu/

Egyéb

 • a betegazonosító rendszer működéséről szóló 1/2005. (EüK.1.) EüM irányelv
 • 5/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények egységes intézményi számlatükör szabályozása
 • 15/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK hasznosítási szabályzata

 

SZ-39 A02

SZ-39

SZ-01

SZ-01-M01

SZ-01-M03

SZ-42 (0917)

ESZSZK_Alapító Okirat_20150803

Jogszabályok (2017.08.18.)

SZ-01-M01

SZ-01-M05

SZ-01

SZ-01-M04

SZ-01-M02

SZ-01-M03

SZ-10 M01_20180914

SZ-39

 

SZ-42 – Egységes behajtási és parkolási szabályzat (2020.07.29-ig hatályos)

SZ-01 – Szervezeti és működési szabályzat 2020.07.29.:

DPC Alapító okirat 2018.01.02

 

SZ-58 – Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat :

 

 • SZ-49
 • SZ-49 M01
 • SZ-49 M02
 • Szent István telephely

  1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

  Szent László telephely

  1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

  Merényi Gusztáv telephely

  1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

  Rehabilitációs Centrum telephely

  1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.